ณาฌา หิรัญญการ
นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Algolaxy
เยาวชนแกนนำ ใน Drageometry
เยาวชนแกนนำ ใน Boonrod the Survivor
ประวัติและผลงาน
  • ชื่อเล่น : ปังจัง
  • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  • ความคาดหวัง : ได้รู้ว่างานของเราควรที่จะพัฒนาต่อไปในทิศทางไหน
  • ควมถนัด : เขียนโปรแกรมและกราฟฟิก
  • เป้าหมาย : พัฒนางานได้จนสมบูรณ์ สามารถนำผลงานไปใช้งานได้จริง

­

อ่านเรื่องถอดบทเรียน

ผลงาน Drageometry โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ เรื่องเรขาคณิต คลิก

อ่านต่อ คลิก