ศิริพร เนื่องโพธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียน ใน ไทรแก้ววิทยา
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากโครงงาน "มะพร้าวเงินล้าน"

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL&PLC

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1.สำรวจตัวเอง

"สิ่งที่ชอบบนใบหน้าและบนร่างกาย :- ชอบปาก / สิ่งที่ไม่ชอบบนใบหน้าและร่างกาย :- ไม่ชอบจมูกเพราะมันแหมบ / นิสัยด้านลบ :- หงุดหงิดง่าย / ลักษณะของบุคคลที่ชอบ :- สูงนิดๆ เฟรนด์ลี่ / ความถนัด-ความเชี่ยวชาญ :- วาดภาพ / อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า :- ขี้เหร่ นิสัยดี มีอาชีพทำ อยู่กับครอบครัว ดูแลพ่อ-แม่"

2.ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

"สัตว์กะลาใช้ขายหารายได้เสริมให้ครอบครัว ได้รู้จักการทำองเล่นจากกะลามะพร้าว และนำมาเป็นแบบอย่างในการประดิษฐ์ให้ลูกหลาน ประดิษฐ์ขายเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สามารถเรียนรู้และจดจำวิธีการทำได้ง่าย สามารถประดิษฐ์ใช้ที่บ้าน สานตะกร้าจากใบมะพร้าวไว้ใส่ผักหรือผลไม้ ยาหมักผมจากมะพร้าว ไม้กวาดทางมะพร้าวทำเองเพื่อประหยัดจากการซื้อ"

3.ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“ปัญหาจากตนเอง :- ใจร้อนเกินไป มีความสามารถน้อยเกินไป หงุดหงิดง่าย มีทักษะในการเรียนรู้น้อย ไม่สนใจการอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียน / ปัญหาจากผู้อื่น :- เวลาไม่พอ อุปกรณ์ไม่ครบ เพื่อนๆ ไม่รับฟังเหตุผล เด็กนักเรียนไม่ฟังครู เพื่อนๆ เล่นมากเกินไปจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกัน"

4.วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากตนเอง / วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่น

“วิธีแก้ปัญหาจากตนเอง :- ทำจิตใจให้สงบ ศึกษาทบทวนบทเรียนมากขึ้น ตั้งใจทำกิจกรรมนั้นๆ ใช้ทักษะการคิดคำนวณ วิเคราะห์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตั้งใจฟังมากกว่านี้ / วิธีแก้ปัญหาจากผู้อื่น :- บอกเพื่อนให้ตั้งใจมากกว่านี้ ร่วมมือกันในการทำกิจกรรม ช่วยกันคิดวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติ แนะนำให้เพื่อนศึกษาหาความรู้มากกว่านี้ บอกเพื่อนว่าอย่าหยอกล้อกัน"

5.ถ้ามีโอกาสทำใหม่จะปรับปรุงเรื่องอะไร

"เสริมสร้างให้เด็กมีความคิดใหม่ๆ ทำกิจกรรมให้สนุกเพราะจะได้ไม่เครียดกับกิจกรรมนี้ มีความร่วมมือในการทำกิจกรรม จะทำให้กิจกรรมนี้ผ่านไปด้วยดี เสริมสร้างความร่วมมือและปรับเปลี่ยนการสอน"

6.ความประทับใจ

“เพื่อน :- มิ้น1 ช่วยคิดงาน มิ้น2 ช่วยแนะนำการเขียนงาน ปลายช่วยปฏิบัติงาน / ผู้หลักผู้ใหญ่ :- ครูลลิตา คอยอบรมสั่งสอนในเวลาปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง