ปิติศักดิ์ แก่นเชื้อชัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นช่างตัดผม เพราะจะได้มีรายได้ และเป็นอาชีพที่สุจริต"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์สุจริต"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยเป็นคนหัวร้อน"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"ต้น เป็นคนตลก"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"รู้สึกกล้วยอร่อย"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ทำวุ้นกล้วย สบู่กล้วย"

5.ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากตัวเรา :- คุยมาก เล่น ไม่ช่วยกันทำงาน ด่าเพื่อน เบื่องาน / ปัญหาจากภายนอก :- ไม่ช่วยกัน ชอบทะเลาะกัน เล่นกันในกลุ่ม แกล้งกัน"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- ไม่คุย ไม่เล่น ไม่ด่าเพื่อน ช่วยกันทำงาน ไม่เบื่องาน / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- บอกให้เพื่อนไม่เล่น บอกว่าให้ช่วยงาน บอกว่าไม่คุยกัน"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ต้นน้ำ ช่วยทำงาน"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- พูดดัง ผิดแล้วบอกให้แก้ไข"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานวุ้นกล้วยบวชชี :- ได้มีอาหารประจำตัว ฝึกการทำขนม ฝึกฝึมือ ได้รู้วิธีทำ ได้ฝึกทำด้วยตัวเอง ได้เอาไว้ทำกินเอง ได้เอาไปขาย ได้ทำให้คนอื่นกิน ได้ทำอาชีพขายขนม"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณครู เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง