สกุลทิพย์ คงวชิรไพบูลย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นคุณครู ได้แรงบันดาลใจมาจากครูในโรงเรียน เพราะคุณครูสอนให้เด็กเป็นคนดีในสังคม สอนในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่รู้"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"มีความสามัคคีกัน ตั้งใจฟังครูและเรียนหนังสือดี โดยร่วมกันเชิญชวนน้องๆ ร่วมกันอ่านหนังสือ ฝึกสมาธิกันทุกวัน รับผิดชอบการสอนให้น้องๆ อ่านและออกเสียงให้ถูกต้อง"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยด้านบวก :- เป็นคนตลก ใจดี / นิสัยด้านลบ :- ใจร้อน ชอบแกล้งเพื่อน / ความชอบ :- ชอบอยู่กับเพื่อน ชอบเล่นดนตรี"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"พัชรี ช่วยงาน ไม่เกี่ยงงาน ตั้งใจทำงาน"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"ฉันไปช่วยกันปลูกกล้วยกับเพื่อน ฉันรู้สึกชอบกล้วย เพราะมันอร่อยมากและมีประโยชน์"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ปั่นจักรยานไปดูกล้วย ไปดูวิธีการตัดกล้วย ปลูกกล้วย"

5. ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

“ปัญหาจากตัวเรา :- คุมคนในกลุ่มไม่อยู่เท่าไหร่ ไม่มีความมั่นใจ เบื่อ ส่งผลให้โครงงานสำเร็จช้า ทำไม่ถูกต้อง / ปัญหาจากภายนอก :- เพื่อนไม่ช่วยงาน รู้แต่ไม่บอก เอาแต่เล่น เกี่ยงงาน คุยเยอะ ส่งผลให้โครงงานเสร็จช้า ทำได้ไม่ดี"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

“วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- เชื่อมั่นในตัวเอง ต้องคุมคนในกลุ่มให้อยู่ / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- ใครไม่ช่วยจะให้ออกไปรายงาน ใครรู้แต่ไม่ยอมบอกจะให้ทำคนเดียว ใครพูดเยอะจะใช้ยางดีด"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ครูนงลักษณ์แนะนำโครงงานที่คิดว่าเราจะทำได้ และช่วยในการทำโครงงาน, ครูแอมช่วยสอนในการทำโครงงานในคอมพิวเตอร์"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- ครูแอม ที่ช่วยสอนเด็กๆ ทุกคนโดยไม่เกี่ยงงาน, ครูนงลักษณ์แนะนำและช่วยปรับปรุง"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

“โครงงานกล้วยฉาบ :- ได้ทดลองสิ่งใหม่ มีความมั่นใจในตนเอง มีรายได้เสริม เห็นคุณค่าของกล้วย ได้ทักษะในชีวิตเพิ่มขึ้น ได้นำกล้วยมาแปรรูป ได้ความรู้ใหม่ๆ / สิ่งที่อยากปรับปรุง :- อยากลองทำขนมชนิดต่างๆ ขนมกล้วย กล้วยเชื่อม กล้วยบวชชี"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอขอบคุณชาวไทยที่อนุรักษ์กล้วยไว้ให้ลูกหลานไทย แปรรูปกล้วยให้มีความหลากหลายให้น่าสนใจมากขึ้น และขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆ น้องๆ ที่ช่วยกันทำให้โครงงานสำเร็จ"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง