ราชพฤกษ์ จันทร์ทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นชาวสวน เพราะอยากทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูแม่ ช่วยแม่ทำงาน  แรงบันดาลใจจากการที่เห็นแม่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากเห็นนักเรียนในโรงเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี มีความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมต่างๆ"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยขี้เล่น ชอบคุย ร่าเริง และขี้โมโห / ความถนัด ปลูกผัก"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"เตย เป็นหัวหน้ากลุ่มที่มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำ"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"การปลูกกล้วย ปลูกเอาไว้กิน ปลูกแล้วมีความร่มรื่น รู้สึกภูมิใจที่ประเทศไทยมีกล้วย"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ลงมือทำ ทดสอบเพื่อจะนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะทำให้ดีขึ้น, สำรวจนอกสถานที่ เพื่อเก็บความรู้มาทำ, ทำโครงงาน จัดทำโครงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและบอกต่อว่าทำอย่างไร, นำเสนอโครงงาน เพื่อเผยแพร่"

5.ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากตัวเรา :- คุยมาก เล่น ไม่ช่วยทำงาน ด่าเพื่อน ผลกระทบต่อคนในกลุ่ม ทำให้งานเสร็จไม่ทันเวลา ไม่สามัคคีกัน ทะเลาะกัน / ปัญหาจากภายนอก :- เล่นกันในกลุ่ม ไม่ช่วยทำงานที่ได้รับมอบหมาย แกล้งกัน"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- ไม่คุย ไม่เล่น ช่วยเพื่อนทำงาน ไม่ด่าเพื่อน / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- ห้ามเพื่อนไม่ให้เล่น บอกเพื่อนให้ช่วยกันทำงาน บอกเพื่อนไม่ให้แกล้งกัน"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ป้าหน่อย หาข้อมูล, ครูเฉลี่ย ช่วยแก้ไข ช่วยทำ, ครูนงลักษณ์ แนะนำ"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- แนะนำดี ช่วยทำ ผิดแล้วบอกให้แก้ไข พูดดัง เตรียมอุปกรณ์ให้ คอยสนับสนุน / ข้อควรปรับปรุง :- พูดน้อยลง ไม่ดุ ไม่ด่า คอยช่วย"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานกล้วยฉาบ :- ได้เรียนรู้ นำไปประกอบอาชีพ นำไปแปรรูป ได้รู้การทำกล้วยฉาบ กลายเป็นคนชอบกินกล้วย ทำเป็น ได้รู้จักขนมต่างๆ ได้เรียนรู้การทำขนมต่างๆ นำไปขายได้ / สิ่งที่อยากปรับปรุง :- ทำตามขั้นตอน ปรับปรุงการรวมกลุ่ม ตั้งใจทำมากขึ้น"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณ :- ครูนงลักษณ์ ครูเฉลี่ย ครูสุนันท์ และเพื่อน ที่ร่วมทำโครงงานมาคือ เตย พัชรี เต้ย เบส / ขอโทษ :- เตยและเพื่อนในกลุ่มคนอื่นที่ร่วมทำมา, ขอโทษครูที่ไม่ตั้งใจ / ให้อภัย :- เต้ยและเบสที่แกล้งเรา"