จิรวรรณ ทรัพย์ศรีสมุทร
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นครู เพราะจะได้สอนเด็กให้ไปได้ดีและเป็นคนที่ดีให้ได้ ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ รอบตัวเรา ให้ไปได้ไกล"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"ช่วยกันทำงาน ช่วยทำโครงงาน ช่วยครูทำงาน จับกลุ่มการเรียนวิชาต่างๆ และอื่นๆ"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยด้านบวก :- มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ / นิสัยด้านลบ :- พูดมาก เอาแต่ใจ / ความถนัด :- วาดรูป ระบายสี เล่นแบดมินตัน"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"เค้กและเลิฟ ทำงานเก่ง รู้เรื่อง น่ารัก, ข้าวหอม ดี น่ารัก พูดมาก, เว่น พูดมาก เพ้อเจ้อ"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"รู้สึกดีที่ได้ทำเรื่องกล้วย และมีความสุขที่ได้ทำขนมจากกล้วย"

4. ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากภายนอก :- ฝนตก เพื่อนเล่นกัน อากาศร้อน / ปัญหาจากตัวเรา :- ไม่ช่วยทำงาน คุย เล่น ไม่ช่วยคิด ชอบกวนคนอื่น, เบื่อ, ชวนเล่น"

5. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- ถ้าเราเล่นกันกลับไปคิดว่าเพื่อนทำงานอยู่และไปช่วยเพื่อน ตั้งสติเมื่อโกรธ / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- ชวนเพื่อนทำงาน ไม่ชวนเพื่อนคุย ชวนเพื่อนช่วยคิด"

6. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ป้ารำพึงช่วยให้รู้เรื่องกล้วยมากขึ้น, ครูนงลักษณ์ช่วยแนะนำเรื่องกล้วย, แม่ช่วยแนะนำโครงงาน"

7. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- สอนให้เข้าใจได้ง่าย, ตักเตือนและแนะนำในสิ่งที่ควรทำ"

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานบานาน่าขัดรองเท้า :- ลดค่าใช้จ่าย ทำเป็น ทำขายได้ ลดขยะเพราะได้ไม่ต้องนำเปลือกกล้วยไปทิ้ง มีความรู้มากขึ้น ได้ประโยชน์จากกล้วย มีประสบการณ์ มีรายได้มากขึ้น มีเงินเก็บ ได้รู้ประโยชน์จากเปลือกกล้วย ได้รู้จักการทำ"

9. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณ :- แม่ที่ช่วยทำโครงงาน, ครูที่ช่วยแนะนำการทำโครงงาน, เพื่อนที่ช่วยกันทำโครงงาน / ขอโทษ :- เค้กที่เราไม่ค่อยช่วยทำโครงงาน, เพื่อนในกลุ่มที่เล่น"

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง