ญารินดา เอี่ยมอินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นเชฟ เพราะจะได้ทำอาหารให้พ่อ-แม่รับประทาน เปิดร้านจะได้มีเงินเยอะๆ เพื่อนำไปเลี้ยงดูพ่อ-แม่ในอนาคต"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากเห็นความสะอาดที่ดีกว่าเดิม โดยการที่ทุกคนสามัคคีกัน มีความรับผิดชอบในงานที่ครูมอบหมายให้"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยพูดมาก และชอบเล่น"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"ภัส ช่วยงานเพื่อน"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"รู้สึกชอบ เพราะกล้วยมีประโยชน์"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"กล้วยกวน, สบู่กล้วย, ข้าวเกรียบกล้วย, เฟรนช์ฟรายส์กล้วย ชอบและสนุกที่ได้ทำ"

5.ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากตัวเรา :- โกรธง่าย เบื่อ ทะเลาะกัน เล่น / ปัญหาจากภายนอก :- อากาศร้อน ฝนตก"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- ช่วยกันทำงาน ใช้เหตุผลในการคุยกัน ทำใจเย็นๆ พยายามไม่โกรธ มีสติ ช่วยกันวางแผน ไม่ชวนเพื่อนคุยหรือเล่น / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- เตือนเพื่อนไม่ให้คุยหรือเล่น ช่วยกันทำงาน ฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่ทำตามใจ"

7. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานสบู่กล้วย :- ได้รู้ว่ากล้วยทำอะไรได้บ้าง ได้รู้วิธีการทำสบู่กล้วย ได้ฝึกตนเอง ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ่่สามารถนำไปทำเป็นอาชีพได้ ได้รู้ที่มาของกล้วย สร้างรายได้ รู้คุณค่า ได้รู้ว่ากล้วยมีประโยชน์"

8.ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณพ่อ-แม่ที่ทำให้โครงนี้สำเร็จ"