พิมสุดา สุริยายนต์
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นแพทย์ เพราะจะได้ช่วยคนและตอบแทนบุญคุณพ่อ-แม่ เพราะพ่อ-แม่อยากให้เป็นหมอ"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากให้โรงเรียนมีสีสัน และจะช่วยทำความสะอาด"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"เป็นคนอารมณ์ดี โกรธง่าย และชอบทำอาหาร"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"จ๋า ช่วยงานเก่ง, น้ำ สร้างความบันเทิง"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"่ตอนแรกรู้สึกเหนื่อยกับการกวนกล้วย แต่พออกวนเสร็จแล้วรู้สึกอร่อยและภูมิใจ"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"เรียนรู้นอกสถานที่, บอดี้สแกน, กวนกล้วย, สรุปผลการเรียน"

5. ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

“ปัญหาจากตัวเรา :- เบื่อ โกรธง่าย บางครั้งไม่เข้าใจที่ครูพูด / ปัญหาจากภายนอก :- เพื่อนทำงานไม่ถูกใจ อากาศร้อน ครูว่า เพื่อนในกลุ่มเล่นคุยจึงไม่รู้เรื่อง ไม่ช่วยคิด ไม่ช่วยเขียน วาดรูปเล่น ไม่ช่วยงาน"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

“วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- หายใจเข้า-ออกแบบไม่คิดอะไร, คุยกับเพื่อน / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- พูดดีๆ , ดุเพื่อน"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"น้าน้อง ช่วยบอกคิดว่าจะนำกล้วยไปแปรรูปเป็นอะไร เพื่อนำไปเขียนโครงงาน และสอนวิธีทำกล้วยกวน"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- สอนดี แนะนำสิ่งที่ดี บอกเมื่อเราทำผิด เก่ง"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

“โครงงานกล้วยกวน :- รู้วิธีการทำกล้วยกวน ทำเป็นอาชีพเสริมได้ ใจเย็น ทำเป็น แปรรูปได้ ครูและเพื่อนชม โตขึ้นกว่าเดิม มีประสบการณ์มากขึ้น จุดเตาแก๊สเป็น เบาไฟให้ไม่ดับเป็น"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณน้า, ครูทุกคนที่คอยช่วยเหลือ"