ศราวุฒิ อินทร์สุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นตำรวจ เพราะไม่อยากให้มียาเสพติดอยู่ในโลก"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากให้มีความสามัคคี"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยร่าเริง ชอบแกล้งเพื่อน ชอบทำอาหาร"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"ฟ่าง, เดียว และน้ำเหนือ ขี้คุย / กีต้าร์ และการ์ตูน ช่วยงานดี"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"กล้วยมีประโยชน์"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ทำวุ้นกล้วยบวชชี ทำโครงงาน ค้นคว้าหาข้อมูล ไปดูและเรียนรู้เรื่องกล้วย"

5.ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากตัวเรา :- โกรธง่าย เบื่อ ไม่ทำงาน / ปัญหาจากภายนอก :- เพื่อนไม่ช่วยกันทำงาน ไม่สามัคคี โยนความรรับผิดชอบให้คนอื่น เล่น"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- นั่งสมาธิเพื่อให้สงบ หาเพื่อนเล่น ทำตัวให้เป็นประโยชน์ / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- บอกให้เพื่อนตั้งใจ ขอให้เพื่อนสามัคคี"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ครูนงลักษณ์ ป้ารำพึง ครูเฉลี่ย"

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานวุ้นกล้วยบวชชี :- ทำเป็นอาชีพได้ ได้ประสบการณ์ / สิ่งที่อยากปรับปรุง :- อยากทำอีกครั้ง อยากทำขาย อยากนำไปขาย"

9. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณครูเฉลี่ยและกีต้าร์ที่ทำให้งานสำเร็จ"