ลภัสรดา ปุริสธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นพยาบาล เพราะช่วยผู้อื่นได้ และสงสารคนที่ป่วยและจะช่วยให้หายและช่วยคุณหมอ"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากจะเห็นเด็กๆ หรือน้องๆ มีความสุข อยู่ร่วมกับสังคมที่ดี และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีแต่ความสุข"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"ชอบแกล้งคนอื่น"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"เกรทใหญ่ ชอบทำขนม, บีม ชอบกวนประสาท"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"รู้สึกดีใจที่ได้ทำเรื่องกล้วย เพราะกล้วยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ทำข้าวเกรียบกล้วย สบู่กล้วย กล้วยกวน ยาสีฟันกล้วย"

5. ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

“ปัญหาจากตัวเรา :- คุยมาก เล่น ทะเลาะ พูดจาไม่สุภาพ ทะเลาะกับเพื่อน โกรธกัน ขี้โมโห ไม่ช่วยกัน รำคาญ แย่งกัน แกล้งกัน / ปัญหาจากภายนอก :- ไม่สามัคคี ชวนกันเล่น"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

“วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- ไม่ทะเลาะ ไม่โกรธ ไม่เล่น ไม่แกล้งเพื่อน ไม่แย่งกัน มีสติ / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- สามัคคีกันเป็นหนึ่ง บอกเพื่อนไม่ให้เล่น ช่วยให้ทำงาน"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ครูมะนาว"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- สอนดี"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

“โครงงานข้าวเกรียบกล้วย :- ได้รู้ประโยชน์ของกล้วย ได้รู้พันธุ์กล้วยอื่นๆ ได้รู้จักขนมที่ทำมาจากกล้วย ได้รู้ชนิดกล้วยต่างๆ ได้รู้จักการปลูกกล้วย ได้รู้วิธีการทำข้าวเกรียบกล้วย ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ได้รู้สูตรในการทำข้าวเกรียบกล้วย มีความสุขที่ได้ทำข้าวเกรียบกล้วย ภูมิใจที่ทำได้สำเร็จ"