กัลยานี แก้วปาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นครู เพราะอยากให้ความรู้แก่นักเรียนเหมือนที่ครูให้มา และอยากให้ประเทศชาติเต็มไปด้วยคนดี"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากให้โรงเรียนเต็มไปด้วยคนดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีส่วนร่วมคือ จะช่วยเพื่อนคิด เพื่อนทำ จะไม่เป็นตัวถ่วง และจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐSCBCONNEXTED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยPBL&PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่2กันยายน2561เวลา08.00-16.30น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยด้านบวก :- เป็นคนตลก ใจดี ชอบสัตว์ มีความเมตตา / นิสัยด้านลบ :- ชอบแกล้งคนอื่น / ความชอบ :- ชอบสัตว์และอยากช่วยเหลือสัตว์ ชอบดูวิดีโอตลก"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"แบงค์ ช่วยทำงานและช่วยกันทำโครงงาน, โรสช่วยคิดโครงงาน"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"ฉันกับเตยกำลังไปรดน้ำกล้วยที่ปลูกกันไว้หลายเดือนแล้ว กล้วยเป็นอาหารที่กินตั้งแต่เกิด แล้วรู้สึกว่าถ้าไม่มีกล้วยเราคงไม่ได้ภูมิใจ เพราะว่าเรากินตั้งแต่เกิด"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ไปดูกล้วยที่บ้านป้ารำพึง, เรียนรู้วิธีการตัดกล้วย ประโยชน์ของกล้วย ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย เช่น สบู่กล้วย และวิธีการปลูกกล้วย จากป้ารำพึง, นำกล้วยมาแปรรูปเป็นเฟรนช์ฟรายส์กล้วย, ปลูกกล้วยตามที่ป้ารำพึงสอน และต้นกล้วยก็เจริญเติบโต"

5.ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากภายนอก :- คนในกลุ่มไม่สามัคคี เวลาทำโครงงานฉันต้องทำคนเดียว แต่มีคนที่ช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร ต้องให้ฉันคิด แต่คนที่รู้กลับไม่เขียนต้องให้ฉันบอก และมีคนไม่ช่วยเพราะมัวแต่เล่น ให้ออกไปนำเสนอไม่ไปให้ฉันออกไปแทน ทำให้งานไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ตรงไปตามเป้าหมาย /ปัญหาจากตัวเรา :- ไม่มีความมั่นใจ เบื่อโครงงาน"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาตัวเรา :- รวบรวมสติและอารมณ์ให้ได้, มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- บอกให้ช่วยคิด หยุดเล่น ขอคุย บอกให้เพื่อนเงียบ ถ้าไม่ทำตามให้แสดงข้อคิดเห็นและนำไปเสนอ"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ครูนงลักษณ์ จะเขียนบนกระดานและให้ดูเมื่อมีอะไรให้ถามได้ แนะนำสิ่งที่ผิดพลาด"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- ช่วยเหลือนักเรียนดี มีอะไรให้บอกได้ / ข้อควรปรับปรุง :- ไม่ควรดุเกินและไม่พูดเสียงดัง"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานเฟรนช์ฟรายส์กล้วย :- ทำให้เรามีความรู้มากขึ้น รู้เกี่ยวกับกล้วยมากขึ้น เพิ่มฝีมือในการทำงาน รู้จักอยู่ร่วมในสังคม มีความเป็นผู้นำมากขึ้น จากทอดกล้วยไม่เป็นก็ทำเป็น มีความเชื่อมั่น มั่นใจในตัวเองมากขึ้น มีประสบการณ์ในการทำงาน สร้างรายได้ให้กับตนเอง / สิ่งที่อยากปรับ :- อยากทำกล้วยฉาบและกล้วยบวชชี"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณตัวเอง เพื่อนร่วมกลุ่มและครูที่ปรึกษาทุกคน / ขอโทษโรสที่ตะคอกใส่"