สุกัญญา โชคสกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นครู เพราะอยากทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ และฝึกให้มีระเบียบวินัย"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากให้โรงเรียนมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเข้าไปมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้รอบๆ โรงเรียน"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐSCBCONNEXTED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยPBL&PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่2กันยายน2561เวลา08.00-16.30น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัย :- อารมณ์ดี เอาแต่ใจ โกรธง่าย / ความชอบ :- ชอบเล่นดนตรีและกีฬา"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"ปลาย ช่วยคิดโครงงาน ช่วยงานเก่ง"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"กล้วยอร่อยและมีประโยชน์ ดีใจที่ได้ทำเรื่องกล้วย"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ทำยาสีฟันกล้วย กล้วยกวน สรุปผลการเรียน"

5. ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

“ปัญหาจากตัวเรา :- หงุดหงิดง่าย ส่งผลกระทบคือ งานไม่เดิน / ปัญหาจากภายนอก :- สมาชิกในกลุ่มไม่ช่วยกันทำ เกี่ยงกันทำงาน ไม่สามัคคีกัน ผลกระทบคืองานไม่เสร็จ ทำงานไม่ทันกลุ่มอื่น งานไม่เดิน"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

“วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- ใจเย็นๆ ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่โกรธง่าย อยู่กับตัวเอง / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- เดินหนี บอกให้ปรับความเข้าใจกัน พูดดีๆ กับเพื่อน"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ครูเฉลี่ย ช่วยบอกข้อบกพร่องในการทำงาน แล้วให้เรานำมาปรับปรุงแก้ไข"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- เขาบอกเราละเอียด เขามีความน่าเชื่อถือ นิสัยดี มีวินัย ไม่ดุเกินไป ทำผิดเขาก็บอก"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

“โครงงานยาสีฟันกล้วย :- มีอาชีพเสริม อารมณ์ดีขึ้น มีประโยชน์ ใช้วัตถุดิบหาง่าย มีความรู้เพิ่มขึ้น มีประสบการณ์ เผยแพร่ให้คนอื่นได้ มีทักษะชีวิตมากขึ้น มีความอดทน นิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ดี / สิ่งที่อยากปรับ :- ปรับเรื่องวินัย, ปรับเรื่องกล้วย, ปรับเรื่องความเผ็ด"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณทุกๆ คนที่ช่วยทำโครงงานนี้ขึ้นมา / ให้อภัยคนที่ทำผิดทุกอย่าง"