อนุชิต พันธ์เถื่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นตำรวจ เพราะจะได้ช่วยเหลือคนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"ทำความสะอาด เช็ดฝุ่น ช่วยกันเก็บขยะ"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐSCBCONNEXTED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยPBL&PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งามอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่2กันยายน2561เวลา08.00-16.30น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยดี ชอบเล่นกีฬา"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"ต้นน้ำเล็ก ร่าเริง, พิม ดุบ้างดีบ้าง, จ๋า บ้าๆ ดี"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"รู้สึกว่ากินกล้วยแล้วมีประโยชน์ ทำให้ร่างกายแข็งแรง"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"ปลูกกล้วย ทำกล้วยทอด ทำกล้วยกวน"

5.ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากตัวเรา :- โมโห ตบเพื่อน เล่นเกม หัวร้อน โกงคนอื่น / ปัญหาจากภายนอก :- เพื่อนชอบแกล้งคนอื่นไปทั่ว"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- บอกให้เขาใจเย็นๆ บอกขอโทษกัน ไม่โกรธ ไม่หัวร้อน / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- ให้ขอโทษกัน ให้เขาแยกออกจากกัน บอกให้เขาตั้งใจเรียน"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"พิม ช่วยทำโครงงาน"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- คุณครูที่แนะนำ"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงานกล้วยกวน :- กล้วยมีประโยชน์ กล้วยทำให้แข็งแรง"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณพิมที่ช่วยทำโครงงาน / ขอโทษพิมที่เราทำให้โครงงานล่าช้า"