อุทัย สมจิตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ กันยายน 2561


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของนักเรียน

"อยากเป็นทหารอากาศ เพราะอยากปกป้องประเทศ"

2.ความมุ่งหวังต่อโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของนักเรียน

"อยากเห็นเด็กมีระเบียบ มีวินัย"


ถอดบทเรียน

โครงการถอดบทเรียนนักเรียนของโรงเรียนประชารัฐ SCB CONNEXT ED

โมดูลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วย PBL & PLC

โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.


โจทย์:ให้วาดรูปพร้อมบรรยายตามหัวข้อดังนี้

1. ตัวตนของเรา ลักษณะเด่น นิสัยใจคอ ด้านบวก ด้านลบ / ความถนัด ความชอบของตัวเอง

"นิสัยด้านบวก :- อารมณ์ดี / นิสัยด้านลบ :- ชอบกิน ชอบเล่น หัวร้อน / ความถนัด :- กิน / ความชอบ :- ชอบภาษาไทย"

2. เพื่อนที่เราประทับใจจากการทำโครงงาน

"เอิร์น นิสัยดุ แต่เป็นงานเป็นการ"

3. ความรู้สึกที่มีต่อโครงงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงงานของเรา

"รู้สึกว่ากล้วยอร่อย และชอบที่ได้ทำเรื่องกล้วย"

4. กิจกรรมที่ได้ทำในโครงงาน

"คิดเรื่องที่จะทำ, ค้นคว้าหาสูตร, หั่นกล้วยเตรียมทำยาสีฟัน, ทำยาสีฟันกล้วย / สรุปผลการเรียนว่า เผ็ดไป"

5.ปัญหาที่เกิดจากตัวเราและปัญหาจากสิ่งรอบตัว

"ปัญหาจากตัวเรา :- ไม่ทำงาน งานจึงออกมาไม่สำเร็จ หัวร้อน โกรธ เบื่อ ไม่ชอบ / ปัญหาจากภายนอก :- เพื่อนในกลุ่มไม่สามัคคีกัน ไม่ทำงาน คุย เล่น ครูดุ อากาศร้อน แกล้งกัน"

6. วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากตัวเอง และการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม

"วิธีแก้ปัญหาจากตัวเรา :- สงบ นั่งสมาธิ ไปเข้าห้องน้ำ ทำตัวให้สนุก เล่นกับเพื่อน ทำตัวให้เป็นประโยชน์ ช่วยทำงาน / วิธีแก้ปัญหาจากภายนอก :- บอกให้เพื่อนหยุดแกล้ง อากาศร้อนก็เปิดพัดลม ฝนตกก็กางร่ม บอกเพื่อนให้ช่วยกันทำงาน"

7. ผู้ที่มีส่วนทำให้โครงงานสำเร็จ และให้ความช่วยเหลือในด้านใด

"ครูนงลักษณ์และครูแอม ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน, google ให้ข้อมูลที่เราต้องการเกี่ยวกับโครงงาน"

8. คำชื่นชมและข้อควรปรับของผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้โครงงานสำเร็จ คำชื่นชมผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

"ชื่นชม :- google ให้ข้อมูลดีมาก, ครูนงลักษณ์ให้ข้อมูลดี, ครูแอมสอนให้ทำโครงงาน, ครูสุนันท์ช่วยทำ / ข้อควรปรับ :- ครูสุนันท์ควรลดการดุลง"

9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน และสิ่งที่อยากปรับปรุงแก้ไขหากมีโอกาสแก้ไข

"โครงงาานยาสีฟันกล้วย :- ได้รู้วิธีการทำ, ทำขายได้, ชอบกินกล้วยมากขึ้น, อยากทำอีก อยากทำงาน อยากทำเยอะๆ / สิ่งที่อยากปรับ :- ลดความเผ็ดลง เพิ่มรสกล้วย"

10. ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย

"ขอบคุณ :- คุณครู เพื่อน google และแม่เพื่อน"