วันเพ็ญ พรินทรากุล
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 2
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

  •  ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชนและสังคม วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  •  ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาครอบครัวและเยาวชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

­

ประสบการณ์ทำงาน

ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ.บทบาท/หน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.ลำพูนพ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเด็กและพัฒนาเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเยาวชนสืบสานชื่อบ้านนามเมืองพ.ศ. 2553 - ปัจจุบันบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

­

ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่น

  • งานวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR), การจัดการความรู้ทางวิชาการ (KM) , หลักสูตรการเรียนการสอน 
  • งานอบรม การจัดกระบวนกรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  • งานพัฒนา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น, การเขียนโครงการ, การบริหารจัดการโครงการ, การออกแบบการเรียนรู้