จินดารัตน์ สัตย์จริง
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 2
ประวัติและผลงาน

วิดีทัศน์ กระบวนการพัฒนาเยาวชน โครงการปลุกสำนึกสร้างพลังเสริมเยาวชนศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูน :


วิดีทัศน์ เส้นทางการเรียนรู้ของ “เยาวชนคนหละปูน” :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้

บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

บริหารจัดการโครงการ การเงินโครงการ และประสานงานกับพี่เลี้ยงและเยาวชนในพื้นที่ 

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีบริหาร (การจัดการ)มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง2539การบริหารจัดการโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน :

ลำดับหน่วยงาน ชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาท/หน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1. สถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น-พ.ศ. 2543ธุรการ/การเงินพี่เลี้ยงนักวิจัย
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนชื่อบ้านนามเมืองพ.ศ. 2552บริหารจัดการข้อมูล/หลักฐานการเงินกระบวนการจัดการความรู้
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง