กนกนันท์ หมื่นสิทธิโรจน์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 2
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "พลังเยาวชน คนหละปูน" ปีที่ 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1.  มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้ 
  4. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

     ติดตามโครงการทั้ง 15 โครงการ ลงพื้นที่หนุนเสริมกิจกรรมของเยาวชน ให้คำปรึกษาเรื่องการทำโครงการ ตรวจสอบเอกสารรายงาน และการเงิน

­

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยพะเยา2561ตรวจสอบเอกสารรายงานต่าง ๆ พิสูจน์อักษร

แนะนำการใช้เครื่องมือการทำโครงการ และคอยแนะนำการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการผลิตสื่อ

­

ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
มหาวิทยาลัยพะเยาค่ายครูสร้างคน คนสร้างค่ายพ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559พี่ค่าย ฝ่ายวิชาการ พี่ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายอาคารสถานที่

- วางแผนการดำเนินกิจกรรม

- จัดทำสื่อการสอน และแผนการสอน

- จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

- ก่อสร้างอาคารเรียน

- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลำพูนโครงการเยาวชนดี วิถีพุทธธรรม จิตอาสา พัฒนาวัดในชุมชนพ.ศ. 2560เหรัญญิกโครงการ-จัดทำโครงการตามแผน

-ทำเอกสารการเงิน

-นำเสนอโครงการ

สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนพ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561-พี่เลี้ยงค่าย

- ฝ่ายลงทะเบียน

-จัดเตรียมค่าย และดูแลความเรียบร้อย

-จัดเตรียมเอกสาร และรวบรวม

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง