ศิริขวัญ อุทา
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 2
ประวัติและผลงาน

วิดีทัศน์ กระบวนการพัฒนาเยาวชน โครงการปลุกสำนึกสร้างพลังเสริมเยาวชนศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูน :


วิดีทัศน์ เส้นทางการเรียนรู้ของ “เยาวชนคนหละปูน” :


รับชมวิดีทัศน์ "พลังเยาวชน คนหละปูน" ปีที่ 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้

บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

      ประสานงาน หนุนเสริมการทำงานของพี่เลี้ยงและเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงคอบติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กและพี่เลี้ยง

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี

สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2541

การทำงานร่วมกับคนอื่น

ปริญญาโท ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาเชียงใหม่ 2546 การทำงานกับชุมชน/งานวิจัย
­ประสบการณ์การทำงาน :
ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนพ.ศ. 2545พี่เลี้ยงทำข้อมูล ทีมกระบวนการจัด
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเยาวชนสืบสานชื่อบ้านนามเมืองพ.ศ. 2552พี่เลี้ยงทีมกระบวนการจัดการเรียนรู้