วันเพ็ญ พรินทรากุล
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 2
ประวัติและผลงาน

วิดีทัศน์ กระบวนการพัฒนาเยาวชน โครงการปลุกสำนึกสร้างพลังเสริมเยาวชนศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูน :


วิดีทัศน์ เส้นทางการเรียนรู้ของ “เยาวชนคนหละปูน” :


รับชมวิดีทัศน์ "พลังเยาวชน คนหละปูน" ปีที่ 2


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1.  มีทักษะในการทำงานกับชุมชนสามารถเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญประเด็นสำคัญมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เยาวชนและพี่เลี้ยงได้ 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ 
  5. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้

บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

   บริหารจัดการโครงการ ประสานงานกับพี่เลี้ยงและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงออกแบบกระบวนการพัฒนาพี่เลี้ยงและเยาวชน

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณทิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2533 การพัฒนาชุมชน/สังคม
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช­ 2551 จิตวิทยาครอบครัว/เยาวชน

ประสบการณ์การทำงาน :

ลำดับหน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ.บทบาท/หน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเครือข่ายเด็กและเยาวชน จ.ลำพูนพ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาเด็กและพัฒนาเครือข่าย
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเยาวชนสืบสานชื่อบ้านนามเมืองพ.ศ. 2553 - ปัจจุบันบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม