กันตภณ จงงามวิไล
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ลำพูน ปี 2
ประวัติและผลงาน

วิดีทัศน์ กระบวนการพัฒนาเยาวชน โครงการปลุกสำนึกสร้างพลังเสริมเยาวชนศักยภาพเยาวชนเมืองลำพูน :


วิดีทัศน์ เส้นทางการเรียนรู้ของ “เยาวชนคนหละปูน” :


รับชมวิดีทัศน์ "พลังเยาวชน คนหละปูน" ปีที่ 2


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้ สามารถนำกระบวนและกิจกรรมในเวทีได้

บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

       ดูแลเรื่องฐานข้อมูล  ประสานงาน และติดตามพัฒนาการของเยาวชนและพี่เลี้ยง

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรี

พุทธศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2561การจัดการข้อมูล,การวิจัย

­

­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง