ธิดา ณ คำปุ๊ด
แกนนำเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ