อับดุลอาสีด หยีเหม
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสตูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 2
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปี 1 :


รับชมวิดีทัศน์ Rise Up The Chance : สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล ปี 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

มีทักษะในการทำงานกับชุมชน • มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ • มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ • มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้ สามารถนำกระบวนและกิจกรรมในเวทีได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

  1. ออกแบบโครงการ และกระบวนการจัดกิจกรรม
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียน และเพื่อพัฒนาทักษะทีมโครงการในพื้นที่เยาวชน และพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล ในด้านการหนุนเสริมสร้างการเรียนรู้
  3. จัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิทีได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่พ.ศ. 2553การออกแบบโครงการและเขียนโครงการ

การใช้งานคอมพิวเตอร์

การจัดค่ายอาสา

การทำสื่อ และการนำเสนองาน

การบริหารจัดการ

การเขียน

การจัดกิจกรรมสันทนาการ


­ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ชมรม)ค่ายอาสา มากกว่า 10 ค่ายพ.ศ. 2551- พ.ศ. 2553ทีมจัดค่ายออกแบบและจัดกิจกรรมค่ายอาสา
ดาหลาโหนดสตูลค่ายอาสาสมัครนานาชาติ ในชุมชนพ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555ทีมจัดค่ายร่วมจัดค่ายกิจกรรมอาสา
ดาหลาโหนดสตูลโครงการวิจัยยเยาวชนบ้านบ่อเจ็ดลูก พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556พี่เลี้ยงจัดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ด้วยขบวนการวิจัย
ดาหลาโหนดสตูลค่ายเยาวชนรักบ้านเกิด โดยท่องเที่ยวกีฬา จังหวัดสตูลพ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558วิทยากรกระบวนการกระบวนการออกแบบค่ายและจัดกิจกรรมค่าย
ดาหลาโหนดสตูล
กิจกรรมอนุรักษ์หญ้าทะเลและพะยูนบ้านกันใหญ่พ.ศ. 2557วิทยากรกระบยวนการกระบวนการจัดการเรียนรู้

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง