ซอฮาบีย๊ะ เย็นจิต
แกนนำเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์