ประวิทย์ ลัดเลีย
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสตูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 2
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "อย่าสอนให้รู้ แต่จงสอนให้คิด" ห้องเรียนชีวิตเด็กน้ำท่อม :


รับชมวิดีทัศน์ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปี 1 :


รับชมวิดีทัศน์ Rise Up The Chance : สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล ปี 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1.  มีทักษะในการทำงานกับชุมชน
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวน เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. สามารถติดตาม และวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

      การบริการจัดการโครงการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิทีได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาพ.ศ. 2542
  • การบริหารโครงการ
  • การเงิน
  • ลงพื้นที่ติดตามโครงการ


­ประสบการณ์การทำงาน : 

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บาบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
มูลนิธือันดามันโครงการเครือข่ายร่วมมือชุมชนชายฝั่งพ.ศ. 2548อาสาสมัครลงพื้นที่ติดตามงานชุมชน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลโครงการสร้างชุมชนบริหารจัดการตนเองในพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักศ์ สึนามิพ.ศ. 2554เจ้าหน้าที่โครงการลงพื้นที่สร้างการเรียนรู้

­