พิเชษฐ์ เบญจมาศ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสตูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูลปี 1
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
อุดมศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพ.ศ. 2550การเขียน การสื่อสาร

­

ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานช่อโครงการ/กิจกรรมปี พ.ศ.บทบาทหน้าที่กิจกรรมที่ทำ
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมครูอาสาเพื่อการศึกษาทางเลือกพ.ศ. 2553- พ.ศ. 2554ครูอาสาครูอาสาสอนนักเรียน โรงเรียนเกาะปอ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ศูนย์ประสานงานวิจับเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลพี่เลี้ยงประเด็นการศึกษาพ.ศ. 2554 - ปุจจุบันผู้ช่วย ผู้ประสานงานโค้ชการจัดการเรียนรู้ นักจัดกระบวนการ

­

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

     สร้างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย และกระบวนการวิจัย แก่ครู และผู้ที่สนใจ โดยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรสร้างการเรียนรู้ เริ่มจากการตั้งคำถาม ชวนออกแบบการเรียนรู้ ลงพื้นที่ สร้างเครื่องมือ สรุป และเขียนรายงาน ปัจจุบันเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

­

ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญ

  • การเขียนเพื่อการสื่อสาร สามารถเขียนงานวิชาการ สารคดี บทความ บทกวี เรื่องสั้น
  • การพูด สามารถตีความสิ่งที่สนใจ สิ่งที่เรียนรู้ สื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ได้
  • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สามารถออกแบบกระบวนการแก่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ Active Learning 

­