พิเชษฐ์ เบญจมาศ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสตูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 1
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "อย่าสอนให้รู้ แต่จงสอนให้คิด" ห้องเรียนชีวิตเด็กน้ำท่อม :


รับชมวิดีทัศน์ การพัฒนาโจทย์ช่วงต้นน้ำ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล :


รับชมวิดีทัศน์ บทบาทการทำงานในการสร้าง Active Citizen แบบสตูล :


รับชมวิดีทัศน์ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปี 1 :


รับชมวิดีทัศน์ Rise Up The Chance : สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล ปี 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1.  มีทักษะในการทำงานกับชุมชนสามารถเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญประเด็นสำคัญมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เยาวชนและพี่เลี้ยงได้ 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ 
  5. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

      สร้างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย และกระบวนการวิจัย แก่ครู และผู้ที่สนใจ โดยทำหน้าที่เป็นกระบวนกรสร้างการเรียนรู้ เริ่มจากการตั้งคำถาม ชวนออกแบบการเรียนรู้ ลงพื้นที่ สร้างเครื่องมือ สรุป และเขียนรายงาน ปัจจุบันเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
อุดมศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพ.ศ. 2550การเขียน การสื่อสาร

­

ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานช่อโครงการ/กิจกรรมปี พ.ศ.บทบาทหน้าที่กิจกรรมที่ทำ
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมครูอาสาเพื่อการศึกษาทางเลือกพ.ศ. 2553- พ.ศ. 2554ครูอาสาครูอาสาสอนนักเรียน โรงเรียนเกาะปอ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ศูนย์ประสานงานวิจับเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลพี่เลี้ยงประเด็นการศึกษาพ.ศ. 2554 - ปัจจุบันผู้ช่วย ผู้ประสานงานโค้ชการจัดการเรียนรู้ นักจัดกระบวนการ

­

­