ยุพาพร ปะดุลัง
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสตูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูลปี 1
ประวัติและผลงาน

ปะวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปวส.ปวส. สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
พ.ศ. 2545
  • การทำการเงินโครงการ
  • การบันทึกการประชุม
  • การเขียนโครงการ

­

ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล
ติดตามโครงการวิจัยประเด็นท่องเที่ยว โดยชุมชนพ.ศ. 2552พี่เลี้ยง
ลงพื้นที่ติดตามโครงการและจัดทำเอกสารการเงิน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่การเงินโครงการพื้นที่จัดการตนเอง(สึนามิ)พ.ศ. 2547การเงินลงพื้นที่ติดตามโครงการและจัดทำเอกสารการเงิน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลติดตามโครงการวิจัยประเด็นเกษตรอินทรีย์พ.ศ. 2560พี่เลี้ยง

ลงพื้นที่ติดตามโครงการและจัดทำเอกสารการเงิน

­

ระบุ ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของท่าน 

  1. งานบัญชีการเงิน
  2. บันทึกการประชุม จัดทำเอกสาร