ยุพาพร ปะดุลัง
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสตูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 2
ประวัติและผลงาน

 รับชมวิดีทัศน์ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปี 1 :


รับชมวิดีทัศน์ Rise Up The Chance : สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล ปี 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

  1. งานบัญชีการเงิน
  2. บันทึกการประชุม จัดทำเอกสาร


ประวัติการศึกษา : 

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปวส.ปวส. สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
พ.ศ. 2545
  • การทำการเงินโครงการ
  • การบันทึกการประชุม
  • การเขียนโครงการ


­ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล
ติดตามโครงการวิจัยประเด็นท่องเที่ยว โดยชุมชนพ.ศ. 2552พี่เลี้ยง
ลงพื้นที่ติดตามโครงการและจัดทำเอกสารการเงิน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่การเงินโครงการพื้นที่จัดการตนเอง(สึนามิ)พ.ศ. 2547การเงินลงพื้นที่ติดตามโครงการและจัดทำเอกสารการเงิน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูลติดตามโครงการวิจัยประเด็นเกษตรอินทรีย์พ.ศ. 2560พี่เลี้ยง

ลงพื้นที่ติดตามโครงการและจัดทำเอกสารการเงิน