สมพงษ์ หลีเคราะห์
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสตูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 2
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "อย่าสอนให้รู้ แต่จงสอนให้คิด" ห้องเรียนชีวิตเด็กน้ำท่อม :


รับชมวิดีทัศน์  การพัฒนาโจทย์ช่วงต้นน้ำ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล :


รับชมวิดีทัศน์ กลไกพัฒนาเยาวชน Active Citizen แบบสตูล :


รับชมวิดีทัศน์ โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล ปี 1 :


รับชมวิดีทัศน์ Rise Up The Chance : สร้างสรรค์เยาวชนพันธุ์สตูล ปี 2 :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1.  มีทักษะในการทำงานกับชุมชนสามารถเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญประเด็นสำคัญมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เยาวชนและพี่เลี้ยงได้ 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ 
  5. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้