ภัทรวดี ทองช่วย
ฝ่ายการเงินชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (เยาวชนจิตอาสาควนชะลิก - แหลม)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
แกนนำเยาวชน ใน อบต.แหลม
ประวัติและผลงาน

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ชอบแบ่งปันและชอบช่วยเหลือผู้อื่น"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"อยากพัฒนาชุมชนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจกิจกรรมที่ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชน"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้ทักษะในการทาสี และทำให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่มากขึ้น"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นพยาบาล คอยช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย"