พงศกร ก้านกิ่ง
ฝ่ายโยธา ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (เยาวชนจิตอาสาควนชะลิก - แหลม)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
แกนนำเยาวชน ใน อบต.แหลม
ประวัติและผลงาน


เวทีถอดบทเรียนจากเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

"สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้"

วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
อายุ (ปี)
16ระดับการศึกษา
ม.5สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
ฝ่ายโยธา ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (เยาวชนจิตอาสาควนชะลิก - แหลม)ประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
-ความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
-ความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
อยากเป็นตำรวจเพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เท่ห์ รับใช้ประเทศชาติอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
เป็นเยาวชนที่ดีของหมู่บ้านคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
ด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรีคุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาและดนตรีคุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถอยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
ไม่มีประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
ทุกๆ ด้านเพื่อนำไปพัฒนาจิตอาสาข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
-บันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นมิตรกับทุกคน คิดดี มีความรัก ความสามัคคี และมีความตั้งใจในการทำงาน"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"คือการได้มาเจอเพื่อนมากมาย ร่วมกันคิดร่วมกันทำ อยากช่วยเหลือเพื่อน และนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้รับคำแนะนำจากเพื่อน ได้มิตรภาพที่ดี"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้เรื่องความรัก ความสามัคคี สภาพปัญหาของชุมชน ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกและชาวบ้าน"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"ทหาร เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้ฝึกความมีวินัยในตนเอง"