ภารวี ทองช่วย
กรรมการชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (เยาวชนจิตอาสาควนชะลิก - แหลม)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
แกนนำเยาวชน ใน อบต.แหลม
ประวัติและผลงาน

­


เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"ชอบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพื่อน มีความอดทน ชอบที่จะทำให้เพื่อนและครอบครัวมีความสุข"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"อยากให้เยาวชนมีความสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด และอยากพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจในความเป็นกันเอง และได้รับคำปรึกษาจากพี่ๆ มีเกมให้ได้คลายเครียด และมีกิจกรรมดีๆ มามอบให้"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้เรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น ทาสีกำแพงวัด ตัดกิ่งไม้ริมถนน ทำความสะอาดวัด"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"อยากเป็นเชฟ และมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง เพราะอยากให้คนในครอบครัวได้ทานอาหารจากฝีมือของเรา"