จุไรลักษณ์ เป็นพนัสสัก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ