กนกวรรณ มูลนำ
แกนนำเยาวชนแกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทำจักสาน จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ