กัลยารัตน์ คำพิกาศ
แกนนำเยาวชนแกนนำเยาวชนด้านการทำเกษตรปลอดสาร จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ