ณัฐฏ์เอก นันทโชครุ่งศักดิ์
แกนนำเยาวชนด้านการทำเกษตรปลอดสาร จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ