กนกพร ณ ลำพูน
แกนนำเยาวชนด้านการทำเกษตรปลอดสาร จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ