จีรทีปต์ ขัดมะโนแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ