ก้องกิจ อ้ายวัน
แกนนำเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้ัองถิ่น จังหวัดลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ