พรรธิภา เยาว์ดำ
เยาวชน Active Citizen โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าโครงการ
โครงการ ควนดินดำ ควนศักดิ์สิทธ์เเห่งขุนเขาบ้านตะเหมก

­

       น้ำฝน ทำหน้าที่รองหัวหน้า ของโครงการควนดินดำ ควนศักดิ์สิทธิ์เเห่งขุนเขาบ้านตะเหมก ตั้งแต่อนุบาลน้ำฝนติดตามคุณตาและคุณแม่ทำกิจกรรมอาสาของชุมชนเสมอ เช่น ปลูกป่า สร้างฝายมีชีวิต เก็บขยะ น้ำฝนชอบอ่านหนังสือประเภทนิยาย เดิมเป็นคนกลัวที่จะผิด กลัวจะทำไม่สำเร็จ จึงไม่มั่นใจและกล้าแสดงออก เป็นครั้งแรกของน้ำฝนที่ทำโครงการระยะยาว น้ำฝนพบการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเห็นการเติบโตของตัวเอง

       การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้น้ำฝนเปิดโลกกว้างได้พบผู้คนที่หลายหลากจากการเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ น้ำฝนพยายามยามเรียนรู้สิ่งใหม่ จากที่กล้า ๆ กลัว ๆ ก็ลองทำ กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้านำเสนอต่อหน้าผู้คน กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มั่นใจที่จะเรียนรู้กับเพื่อนใหม่ พยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยทำให้สำเร็จ กล้าที่จะปรึกษาขอคำแนะนำ น้ำฝนเรียนรู้ว่าถ้าเราอยากรู้ ต้องเริ่มที่ตัวเอง ต้องปรับนิสัยของตัวเอง เข้าหาเพื่อนก่อนแทนที่จะให้เพื่อนเข้าหาเรา ชวนพูดคุยเพื่อจะเข้าใจกันและกัน การทำงานโครงการฯ ต้องลงพื้นที่สืบค้น สอบถามจากผู้สูงอายุ ผู้รู้ น้ำฝนใส่ใจเรื่องมารยาทในการสนทนากับผู้ใหญ่ วางแผน เรียบเรียงคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบและเป็นบทสนทนาที่ราบรื่น

       ในช่วงเวลาทำกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการฯ จะแนะนำให้น้ำฝนเคารพในความแตกต่างเรื่องวัฒนธรรม อาหาร ศาสนา น้ำฝนสังเกตเรียนรู้ และรู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้เห็น ได้สัมผัสเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนต่าง ๆ ที่แตกต่างจากบ้านตะเหมก การวางแผนการทำงานที่ปรับแผนไปกับทีมเพื่อนเยาวชนที่ต่างคน ต่างวัยและมีหน้าที่ของตัวเองจนไม่มีเวลาว่างตรงกัน ทำให้น้ำฝนค้นหาการนัดหมายและแก้ปัญหาใหม่ ทำงานอย่างมีขั้นตอน สื่อสารชัดเจน แก้ปัญหาให้ทุกคนได้มีเวลาร่วมกัน เข้าใจกัน และวางแผนให้การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ลุล่วงด้วยดี

      น้ำฝนเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ควนดินดำ รักและภูมิใจในบ้านเกิดที่เป็นชุมชนที่มีต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายจึงอยากอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวรู้จัก และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้ำฝนและเยาวชนบ้านตะเหมกจะร่วมกันผลิตสื่อวิดีโอ ถ่ายทอดบรรยากาศที่สวยงามของชุมชน ด้วยการตื่นแต่เช้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอ ตัดต่อคลิปและนำไปลงใน Facebook เพื่อทำให้คนมาสนใจหมู่บ้านมากขึ้น คนที่มาดูจะได้เห็นหมอกและภูเขาซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงาม อนาคตน้ำฝนอยากเป็นทหารเรือ หรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ผ่านมาน้ำฝนเรียนรู้การอ่านแผนที่ การเดินป่า เรียนรู้ภูมิศาตร์กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ น้ำฝนอยากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดและทำหน้าที่ช่วงปกป้องดูแลผืนป่าต่อไป

­

ความโดดเด่น

  • มีความพยายาม อดทนและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำจะต้องทำได้สำเร็จ
  • มีหัวใจจิตอาสา อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชุมชน โดยการพัฒนาอย่างเข้าใจและดูแลธรรมชาติควบคู่กันไป
  • มีความตื่นตัว อยากเรียนรู้ ช่างสังเกต เคารพความแตกต่าง