ภัสร์สวรรณ ศรีรัตนะ
พี่เลี้ยงเยาวชน Active Citizen โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน เรือพลีส เรือเร็วแห่งสายน้ำ
ประวัติและผลงาน
เจ้าหน้าที่โครงการอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลตรัง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้าหวี, เลขากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านทุ่งกอ หมู่ 3 ตำบลบ้าหวี, เลขากลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองหินลูกช้าง (โอทอปนวัตวิถี)
ตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเยาวชน
โครงการเรือพลีส เรือเร็วแห่งสายน้ำ

­

       ภัสร์สวรรณ ศรีรัตนะ หรือ จ๊ะจิ๋ม พี่เลี้ยงโครงการเรือพลีส เรือเร็วแห่งสายน้ำ เป็นนักกิจกรรมทำงานจิตอาสาของชุมชนมากมาย ทำหน้าที่ประสานงานและทำงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเยาวชน คุ้นเคยกับคนในชุมชนบ้านทุ่งกอ เคยเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ ทำให้เยาวชนและผู้ปกครองนับถือ วางใจ

       หน้าที่พี่เลี้ยงของจ๊ะจิ๋ม ที่ทำงานร่วมกับกลุ่มเยาวชนที่มีต้นทุนภาพลักษณ์ติดลบ ต้องเริ่มจากศูนย์ จ๊ะจิ๋มเริ่มตั้งแต่ชวนวางแผนการทำงาน ให้โจทย์กับเยาวชนชวนกันคิดวางแผนการทำงานตลอดภาพรวมโครงการว่าจะทำอะไรก่อนหลัง แนะนำเรื่องการจัดลำดับการทำงาน ชวนคุยระดมเรื่องเรือพลีสว่าอยากรู้ข้อมูลอะไร จากใคร และให้เยาวชนแบ่งหน้าที่ตามที่ถนัดในช่วงแรก หลังจากนั้นให้พวกเขาเริ่มลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงลึก สอบถามข้อมูลจากผู้รู้ เรื่องการประกอบสร้างเรือพลีส ประโยชน์ของเรือพลีส เยาวชนยังไม่เคยทำงานในลักษณะนี้มาก่อน จ๊ะจิ๋มจะช่วยแนะนำเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลในทีม ลงพื้นที่ในวันแรก และให้เยาวชนได้ดำเนินการเอง

       การทำงานพี่เลี้ยงโครงการฯ จ๊ะจิ๋มทำงานร่วมกันกับเยาวชนเหมือนเพื่อน เปิดพื้นที่ให้พวกเขาอิสระ บริหารจัดการตัวเอง ในช่วงแรกแม้จะหวั่นใจบ้างว่าเยาวชนวัยรุ่นจะดำเนินงานที่รับผิดชอบไหม เนื่องจากจ๊ะจิ๋มทำงานอยู่ในเมือง ติดตามงานผ่านกลุ่ม Messenger เห็นทุกคนอ่านแต่ไม่มีใครตอบ จึงลองวางใจ เชื่อใจ ปรากกฏว่าเยาวชนเตรียมงานเรียบร้อย ได้ข้อมูลพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อไป จ๊ะจิ๋มใช้วิธีการสังเกตนิสัยส่วนตัวแต่ละคน ตั้งกติการ่วมกันเพื่อทำสัญญาใจต่อกัน เข้าใจความเป็นธรรมชาติของช่วงวัย ให้กำลังใจ รับฟังข้อมูลรอบด้านเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เปิดใจรับฟังความคิดเห็น เมื่อเปิดใจฟังจะรับรู้ว่าพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ และรู้เรื่องพลีสลึกซึ้งกว่าพี่เลี้ยงเพราะได้ลงมือทำ

      แม้ต้องเสียสละเวลา แบ่งเวลาว่างส่วนตัวมาทำหน้าที่พี่เลี้ยง แต่การได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกทำให้จ๊ะจิ๋มมีความสุข และยังอยากเรียนรู้ควบคู่กับเยาวชน พัฒนาตัวเองให้กล้าคิด กล้าแสดง เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเอง

­

ความโดดเด่น

  • มีความเป็นเพื่อน ความปรารถนาดีให้กับเยาวชน เป็นที่ยอมรับและวางใจของเยาวชน
  • ไม่ตีตราแม้เยาวชนจะมีภาพลักษณ์ติดลบ แต่ให้กำลังใจและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเรียนรู้ตามเส้นทางที่สนใจ
  • เป็นนักประสานงาน เสียสละ และมีมุมมองเชิงบวกต่อการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง