อรวรรณ นิตมา
พี่เลี้ยงเยาวชน Active Citizen โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพประจำศูนย์บริการทางการเเพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ, กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเยาวชน

­

โครงการ ควนดินดำ ควนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขาบ้านตะเหมก อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

­

       พี่วรรณ เกิดและเติบโตที่บ้านตะเหมก เริ่มทำงานชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จากการช่วยงานคุณพ่อซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นคุณพ่อเป็นกำนันพี่วรรณจึงมีส่วนร่วมในการทำงานขยายขอบเขตทั้งตำบล ปัจจุบันพี่วรรณ ทำงานในชุมชนหลายอย่าง เช่น กรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองประธานสตรีหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่กู้ชีพประจำศูนย์บริการทางการเเพทย์ฉุกเฉิน อบต.ละมอ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในหมู่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนกรรมการกองทุนข้าวสาร กรรมการกองทุนน้ำมันในหมู่บ้าน กรรมการเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) และทำโฮมสเตย์ การได้เห็นชุมชนพัฒนา คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นความสุขและคุณค่าในชีวิตของพี่วรรณ

       พี่วรรณใช้ศักยภาพทำงานจิตอาสาในชุมชน ทั้งบันทึกการประชุม ทำบัญชี ทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน จนกระทั่งรับบทบาทพี่เลี้ยงโครงการควนดินดำ ควนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขาบ้านตะเหมก ซึ่งเด็ก ๆ เป็นคนโหวตหัวข้อทำโครงการฯ เพราะอยากรู้จักควนดินดำให้มากขึ้น พี่วรรณจึงอำนวยการเรียนรู้ เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ค้นคว้า สอบถามข้อมูลจากผู้รู้ ผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นบันทึกของหอจดหมายเหตุของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นประวัติของหมู่บ้านและประวัติควนดินดำ และศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ขอคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องป่าต้นน้ำ พันธุ์ไม้และสัตว์ต่าง ๆ

      พี่วรรณเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้นอกสถานที่ เปิดโลกกว้างให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิศาสตร์ ธรรมชาติที่แตกต่างไปจากชุมชนบ้านตะเหมก พาเด็กและเยาวชนไปศึกษาที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จ.ตรัง พาไปเยี่ยมชุมชนเครือข่าย Active Citizen แนะนำเรื่องการวางตัว กาลเทศะ และมุมมองการเรียนรู้ให้พวกเขาได้มีต้นทุนที่จะกลับมาพัฒนาชุมชน เด็กและเยาวชนจึงวางใจและไว้ใจ เห็นพี่วรรณเป็นพี่เป็นเพื่อน ปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งพี่วรรณก็ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตวัยรุ่นเชิงบวก ไม่ปิดกั้นเรื่องความรักของวัยรุ่นแต่เฝ้ามองอยู่ในสายตา

       พี่วรรณเป็นนักประสานงาน สอนให้เด็กกล้าพูด กล้าคุย แนะนำและให้พวกเขาได้ทำด้วยตัวเอง เพราะเชื่อว่าการได้ทำเองแม้ในช่วงแรกจะช้าและมีอุปสรรคแต่จะติดตัวพวกเขาจนเป็นทักษะ ที่พวกเขาจะทำได้จริงด้วยตัวเอง การได้เห็นเด็กและเยาวชนในชุมชนเติบโตอย่างมีพลัง รักแลดูแลกันและกัน ทำให้พี่วรรณรู้สึกมีพลังไปด้วย จากที่พี่วรรณเคยใจร้อน แต่การคลุกคลีกับเยาวชนทำให้รู้ว่าการเป็นพี่เลี้ยงต้องรู้จังหวะ ฟังอย่างตั้งใจ พูดให้น้อย และรอคอยให้พวกเขารู้สึกกับการกระทำ เช่น เมื่อเด็กและเยาวชนมาไม่ตรงเวลา ไม่จำเป็นจะต้องบ่นทันที แต่การเงียบและรอ ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ดี เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเราเสียใจ และพวกเขาก็ไม่อยากให้เราเสียใจ พี่วรรณพบว่าการหาข้อตกลงร่วมของกลุ่มนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพราะเยาวชนเป็นคนออกแบบแนวทางที่ตัวเองพร้อมปฏิบัติ

      “การทำงานกับเด็กคือการพัฒนาตัวเราเอง” พี่วรรณได้เรียนรู้เรื่องนี้ในการทำหน้าที่บทบาทพี่เลี้ยงโครงการฯ เพราะทำงานกับเด็กและเยาวชนต้องปรับตัว ใจเย็น หาวิธีการเข้าไปโดยเรียนรู้เรื่องที่พวกเขาสนใจบ้าง เช่น เพลง ดารา เน็ตไอดอล ฯลฯ การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เข้าใจกัน ส่งเสริมให้งานที่ทำออกมาดี พี่วรรณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการถอดบทเรียน ทักษะการตั้งคำถาม อยากตั้งคำถามปลายเปิดที่กระตุ้นให้น้องคิด ไม่ชี้นำ หาคำตอบด้วยตัวเอง

        พี่วรรณภูมิใจ ที่โครงการฯ ทำกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ว่าควนดินดำ คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นแม่น้ำตรังที่หล่อเลี้ยงเชื่อมโยงคนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล เยาวชนเรียนรู้ว่าการเป็นหมู่บ้านต้นน้ำสำคัญมาก เมื่อเยาวชนมีสำนึกพลเมืองที่รักชุมชน ดูแลและอนุรักษ์ผืนป่า อย่างเคารพและเข้าใจพื้นที่ เห็นคุณค่าในเรื่องที่ศึกษาเรียนรู้ จนอยากต่อยอดรู้จักพันธุ์ไม้ในป่ามากขึ้น พี่วรรณยังคงอำนวยการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนบ้านตะเหมกได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เห็นและเรียนรู้จักตัวเอง พี่วรรณเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์พลเมืองที่มีคุณภาพ ที่กล้าก้าวอย่างงดงาม

­

ความโดดเด่น

  • อำนวยการเรียนรู้ให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยพาไปเรียนรู้ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาทำงาน
  • เป็นนักประสานงาน เชื่อมร้อยผู้ใหญ่ที่มีความรู้แขนงต่าง ๆ ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ และสามารถประสานงานด้วยตัวเองได้
  • เป็นเพื่อน เป็นพี่ที่เยาวชนวางใจและรู้สึกปลอดภัย