อุทัยวรรณ เหมสะอาด
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ตาก
ประวัติและผลงาน

นางสาวอุทัยวรรณ เหมสะอาด (ถั่วงอก)

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนทวิ/พหุภาษาฯ (Advocacy) มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การออกแบบสื่อการสอนสำหรับเด็กชาติพันธุ์

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน

3. การเป็นผู้นำกิจกรรม

4. การจัดทำระบบฐานข้อมูล

5. การบริหารจัดการโครงการ

6. การประสานงาน