อนุชิต เหลืองเงิน
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดตาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ตากปี 1
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดตาก" :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ :

การสร้างความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนโดยผ่านทักษะด้านงานวิจัย โดยเยาวชนเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ชายแดนจังหวัดตาก ทักษะกระบวนทางวิจัยนั้นเยาวชนจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันในการมาอบรมที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.ตาก ซึ่งทีมหนุนจะมีกระบวนการวิจัยสอนให้กับเยาวชนตั้งแต่การคิดโจทย์ปัญหาชุมชน การใช้เครื่องมือในงานวิจัย กระวนการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ผล และการถอดบทเรียน จากนั้นความรับผิดชอบหลักอีกอย่างของทีมหนุนคือการติดตามเยาวชนในการดำเนินโครงการของแต่ละโครงการ ในการติดตามเยาวชนจะแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ การติดตามการพัฒนาศักยภาพจากการได้รับการหนุนเสริม และการติดตามกิจกรรมที่เยาชนได้ดำเนินตามแผนโครงการ เมื่อติดตามเยาวชนเสร็จแล้วจะมีการประชุชมทีมหนุนเสริมเพื่อที่จะนำมาเขียนเป็นรายงาน


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ป.ตรี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2559เครื่องมือในงานวิจัย

­