จักรพล มรดกบรรพต
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ตาก
ประวัติและผลงาน

นายจักรพล มรดกบรรพต (จักร)

ปัจจุบัน : ดูแลกิจการของครอบครัว

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. การเป็นผู้นำกิจกรรม

2. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน

3. การออกแบบกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

4. การสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

5. การถอดบทเรียนการเรียนรู้