จิราภา แซ่ว้าน
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ตาก
ประวัติและผลงาน

นางสาวจิราภา แซ่ว้าน (โม)

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ช่วยงาน (ด้านการ จัดทำแผนการสอนและผลิตสื่อการสอน) โครงการพลังร่วมชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEEDS PROJECT)

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. การออกแบบและจัดทำแผนการสอนภาษาม้ง

2. การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

3. การเก็บข้อมูลชุมชน

4. การบริหารจัดการโครงการ

5. การสื่อสารเพื่อนำเสนอ