ลิขิต พิมานพนา
โคชพัฒนาเยาวชน Active Citizen ในชุมชน จังหวัดตาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ตากปี 1
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดตาก" :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน 
  2. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  3. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้ สามารถนำกระบวนและกิจกรรมในเวทีได้

­

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการ :

  1. ออกแบบกิจกรรมเวทีพัฒนาและหนุนเสริมศักยภาพเยาวชน
  2. นำกระบวนการ กิจกรรมละลายพฤติกรรมและเกมส์
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ พี่เลี้ยงในโครงการ และเยาวชนในโครงการ
  4. ติดตามและประเมินการทำงานของพี่เลี้ยงและเยาวชนในพื้นที่
  5. เขียนรายงานกิจกรรม และรายงงานฉบับสมบูรณ์โครงการหนุนเสริม


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2561

-ความรู้กฎหมายพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ และกฎหมายสิ่งแวดล้อม

-ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 

­