ปัญญา ไวยบุญญา
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดตาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen ตากปี 1
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ "แนวคิดและกระบวนการพัฒนาเยาวชนจังหวัดตาก" :


ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน 
  2. สามารถเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญประเด็นสำคัญมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เยาวชนและพี่เลี้ยงได้ 
  3. มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิดวิเคราะห์ และสามารถใช้พลังแห่งถ้อยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้ 
  4. มีความรู้และความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับเยาวชนได้ 
  5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารได้ 
  6. มีเทคนิคในการโคช และออกแบบการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมให้กับพี่เลี้ยงชุมชน/ครูชุมชน และเยาวชนได้


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปีความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาเอก

ปร.ด. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562

ด้านกระบวนการวิจัย

ปริญญาโทM. Sc. in Applied Ecology

University of East Anglia, Norwich, UK

2553

ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2551

ปริญญาตรีวท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2550


ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปีพ.ศ.บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพสตาล๊อตซี่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEEDS) เพื่อพัฒนาการศึกษาพื้นที่ 10 ชุมชน โรงเรียนและห้องเรียนสาขาจำนวน 9 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน 1 แห่ง

2560-2563

ที่ปรึกษาโครงการ

วางแผนการทำงานโครงการ การออกเป็นการบูรณาหลักสูตรแกนกลางร่วมกับหลักสูตรท้องถิ่น ติดตามการทำงานของโครงการในพื้นที่เป้าหมาย