ธนกร นิโรรัมย์
-
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.เมืองลีง
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง