พัชราภรณ์ จุฑาจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต.เมืองลีง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอ ใน อบต.เมืองลีง
พี่เลี้ยง ใน อบต.เมืองลีง