จิรนันท์ เจริญอาจ
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.จอมพระ
ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง